Ngày đăng :
Chia sẻ :

Chúng tôi xin trân trọng thông báo:

  •     Kể từ 01/01/2012, slogan mới của An Trung là:

” Làm cho tới “

  •     Logo An Trung không thay đổi (vẫn là chữ An Trung cách điệu màu đỏ). Logo này đã được sử dụng từ khi thành lập công ty năm 2004 và được bảo hộ bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.
  •     Bố cục tổng thể Logo kết hợp vớ slogan được mô tả như hình trên.
  •     Slogan cũng chính là nỗ lực của An Trung về đường lối và phương cách làm việc.
  •     Website antrung.vn cũng có một số thay đổi nhỏ về giao diện để thuận tiện việc truy cập và thiết thực về nội dung hơn.

Doan Đặng

Phụ trách truyền thông An Trung